M (COL)

M Oriented

UF
U'R'UR2U'R'URU'R'U
reduction by U'R'U
U'RUR'U'R2UR'U'R'U
reduction by U'RU
(R2)U2R2URU'RU2
UB
URU'R2'URU'R'URU'
reduction by URU'
UR'U'RUR2'U'RURU'
reduction by UR'U'
(R2)U2'R2U'R'UR'U2'

M Flipped

UF
UB